• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης
 • Συστήματα πυρανίχνευσης / πυροπροστασίας
 • Συστήματα ασφαλείας (Συναγερμός / CCTV)
 • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
 • Ηλεκτρογεννήτριες
 • Ηχητικά συστήματα
 • Aντικεραυνική προστασία
 • Γείωση
 • Πιστοποιητικά ΔΕΗ
 • Μελέτες ηλεκτρολογικές
 • Εγκαταστάσεις και τροποποιήσεις πινάκων
 • Οπτικές Ίνες
 • Συντηρήσεις